Порядок відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів

Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.06.2019 № 912 «Про затвердження Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою»

Порядок

 відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території  України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою

 

 

1. Цим Порядком визначено механізм використання коштів, передбачених Мінсоцполітики за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських» (далі - бюджетна програма), для відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - постраждалі громадяни), витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд соціального захисту інвалідів (далі - Фонд), одержувачами бюджетних коштів - всеукраїнські громадські об’єднання осіб з інвалідністю, які внесені до Реєстру громадських об’єднань, статутна діяльність яких спрямовується на соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - громадські об’єднання).

3. Розподіл бюджетних коштів між громадськими об’єднаннями проводиться Фондом за погодженням із Мінсоцполітики у межах бюджетних призначень на підставі рішення утвореної Фондом робочої групи за участю представників громадських об’єднань (далі - робоча група) з урахуванням звернень до них постраждалих громадян щодо необхідності відшкодування витрат, пов’язаних з лікуванням у закладах охорони здоров’я на території України, придбанням ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою (далі - відшкодування витрат на лікування). До складу робочої групи включаються також представники структурних підрозділів Мінсоцполітики, до компетенції яких належать зазначені питання. Склад і повноваження робочої групи затверджує Фонд за погодженням із Мінсоцполітики.

4. Постраждалий громадянин особисто або через законного представника чи уповноважену особу, батьки (законний представник чи уповноважена ними особа) дитини, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - потерпіла дитина), подають громадським об’єднанням або їхнім місцевим (обласним) осередкам заяву для відшкодування витрат на лікування, до якої додаються:

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті);

копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974);

оригінали розрахункових документів, що підтверджують відповідні витрати за рахунок хворого.

Відшкодуванню підлягають витрати, пов’язані з лікуванням, у тому числі придбанням ліків, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою, проведенням медичної діагностики, а також витрати у зв’язку із продовженням лікування в амбулаторних умовах після виписки зі стаціонару та проведенням медичної діагностики за відповідними рекомендаціями лікаря, зазначеними у формі № 027/о.

Постраждалі громадяни мають право звертатися із заявами для отримання відшкодування витрат на лікування протягом року після закінчення стаціонарного лікування.

5. Громадські об’єднання у десятиденний строк подають до Фонду отриману заяву постраждалого громадянина (законного представника чи уповноваженої ним особи) або батьків (законного представника чи уповноваженої ними особи) потерпілої дитини разом із документами, наведеними у пункті 4 цього Порядку, для розгляду та прийняття відповідного рішення робочою групою Фонду.

Подані документи розглядаються робочою групою на засіданнях, які проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

6. Рішення робочої групи оформляється протоколом.

Протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення про відшкодування витрат на лікування робоча група Фонду надсилає копію протоколу громадському об’єднанню.

7. Громадське об’єднання протягом 2 робочих днів з дня отримання копії протоколу повідомляє про прийняте рішення постраждалого громадянина чи уповноважену ним особу.

8. Фонд протягом 7 робочих днів після засідання робочої групи подає заявку про потребу в коштах на відшкодування витрат на лікування до Мінсоцполітики, яке перераховує відповідні кошти Фонду.

9. Фонд протягом 2 робочих днів після надходження коштів від Мінсоцполітики перераховує їх на рахунки громадських об’єднань.

10. Громадські об’єднання витрати на лікування відшкодовують шляхом перерахування коштів постраждалому громадянину (законному представнику чи уповноваженій ним особі) або батькам (законному представнику чи уповноваженій ними особі) потерпілої дитини на їхній особовий рахунок у банківських установах протягом трьох робочих днів з дня надходження коштів від Фонду.

11. Сума відшкодування витрат на лікування не може перевищувати 70 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установленого на 01 січня року, в якому робочою групою Фонду прийнято рішення про відшкодування витрат на лікування.

12. Операції, пов’язані з перерахуванням і використанням бюджетних коштів, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань проводяться в установленому законодавством порядку.

13. Громадське об’єднання щокварталу не пізніше ніж 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає Фонду звіт про використання бюджетних коштів для його узагальнення та подання Мінсоцполітики щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

14. Контроль цільового та ефективного використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.